ആത്മകഥക്ക് ഒരാമുഖം


ലളിതാംബികാ അന്തർജ്ജനം
മലയാളകഥയുടേയും,നോവലിന്റേയും നവോഥാനത്തിൽ തന്റേതായ പങ്കു വഹിച്ച അനശ്വരകഥാകാരി ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ആത്മകഥയുടെ പുതിയ പതിപ്പ്‌.ആത്മകഥകൾ എഴുതിയതും അവയിലൂടെ എന്നും വെളിവാക്കപ്പെട്ടതും സമൂഹത്തിലെ പുരുഷജീവിതം മാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ മലയാളത്തിലെ ഒരെഴുത്തുകാരി,എങ്ങനെ തന്റെ സർഗ്ഗജീവിതം രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന്‌ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റേയും സാംസ്ക്കാരികജീവിതത്തിന്റേയും ചരിത്രം അഗാധമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പെൺ ആത്മകഥ.

പ്രസാധനം-ഡി.സി.ബുക്സ്
വില-90രൂപ