വിരസമായ്


എസ് കെ ചെന്ത്രാപ്പിന്നി

"വിരസമായ് വിടചൊല്ലിയകലും
വിരഹിണിയാംസന്ധ്യേ
നി൯നയനങ്ങളെന്നോട്  മന്ത്രിച്ചു
വൈദേഹിത൯വിരഹനൊമ്പരം
(വിരസമായ്)
മാരിക്കാ൪മണിമുത്ത് പൊഴിയും
മധുമാസരാവില്‍
മലേയമല൪മൊട്ട് വിരിയും
ഗന്ധ൪വയാമത്തില്‍
(വിരസമായ്)
നെടുവീ൪പ്പി൯ നി൪വൃതിയോടെ
നെറുകയില്‍നേദിച്ച
ചുടുചുബനമൊഴുകി ഇടനെഞ്ചി൯
തരളതീരങ്ങളില്‍
സായൂജ്യസാഗരത്തിരകളായ് തഴുകി
അനുപദമോടെ
(വിരസമായ്)